ការពិនិត្យអតិថិជន

យើងបានបំពេញផ្នែកនេះមិនមែនដោយសារជាអក្សរ (ដែលអាចមានភាពលំអៀង) ប៉ុន្តែជាមួយនឹងរូបថតរបស់អតិថិជនដែលពេញចិត្តរបស់យើង។ ដោយមានជំនួយពីរូបថតទាំងនេះ អ្នកក៏អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្រដៀងគ្នានេះផងដែរ។