Kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ kiliyanw fɛ

An ma nin yɔrɔ in fa ni sms ye (minnu bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ bila ka miiri), nka an ye an ka kiliyan wasalenw ka fotow fa. O foto ninnu dɛmɛni fɛ, aw bɛ se fana ka ɲɔgɔn bɔcogo sɛgɛsɛgɛ.