އޯޑަރ އިލްސްޓްރޭޝަން

މިޝެނިން އާޓް ސްޓޫޑިއޯ އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ސްޓޫޑިއޯއެއް، ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުގެ ބައެކެވެ!

މިޝެނިން އާޓް ސްޓޫޑިއޯގެ ފަންނާނުން އޯޑަރު ކޮށްގެން ކޮންމެ އިލްސްޓްރޭޝަނެއް ކުރަހާލަނީ: ޕްރިންޓް ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި (ފޮތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް)، ވެބްސައިޓްތަކާއި، ފިލްމުތަކަށް. އަދި ކެރިކެޗަރ، ލޯގޯ، އަދި ސްކެޗް ވެސް ކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިޖިޓަލް އިލްސްޓްރޭޝަންސް (ރާސްޓަރ، ވެކްޓަރ) ކުރަހާލުމަށްފަހު ތިޔަބޭފުޅުންގެ އީމެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ގަލަމުން ކުރެހުންތަކާއި، ފެންކުލަ ފަދަ ތަކެތި ކުރަހައި، ދެން މާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށީ، ފުވައްމުލަކު، އަދި މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން ސިޓީތަކުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

އަގުތައް

މިއީ ކޮމްޕްލެކްސިޓީގެ މިސާލުތަކާއެކު  4000 * 3000 ޕިކްސެލް އާއި ހަމައަށް ރާސްޓަރ އިލްސްޓްރޭޝަންތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް އަގުތަކެވެ. 5 އިލްސްޓްރޭޝަން އިން އޯޑަރު ކުރާއިރު ޑިސްކައުންޓް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

$40

$45

$55

އޯޑަރ އިލްސްޓްރޭޝަން

1 ވާހަކައެއް މާނަކުރުން.

2 ޑިޖިޓަލް އިލްސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ގަލަން ނުވަތަ ކަރުދާހުގައި ކުލަ ޖަހައިގެން ކުރެހުމެއް ބޭނުންވާތޯ ނިންމާށެވެ.

3 ގަލަމުން ނުވަތަ ކުލަތަކުން ކުރެހުމެއް ބޭނުންނަމަ ސައިޒު ކަނޑައެޅުން.

4 މި ތަސްވީރުގެ ތަފްސީލު [email protected] އަށް ނުވަތަ ސީދާ މި ވެބްސައިޓުން ފޭސްބުކް ޕޮޕް އަޕް މެސެންޖަރ އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ނަގަނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް – %50. އޯޑަރާއި އެކު މަސައްކަތް ފެށެނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ލިބުމުންނެވެ. ސަމާލުކަން! ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭނަން!

5 އަޅުގަނޑުމެން ސްކެޗެއް ހަދައިގެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުވާނަމެވެ.

6 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ޕްރިވިއު އިމޭޖެއް ފޮނުވަމެވެ.

7 ބާކީ ހުރި ފައިސާ ޓްރާންސްފާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެ މަސައްކަތް ފޮނުވަމެވެ.

ފައިސާދެއްކުން

ޕްރީޕޭމަންޓާއި ޕޭމަންޓް ކުރެވޭނީ ޕޭޕަލް އާއި އެހެނިހެން ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާ، އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާފައި މިތިބީ ހަފްތާއަކު ހަތް ދުވަހު

އީމެއިލް: [email protected] އަށެވެ

ވަޓްސްއެޕް: +380671175416 އެވެ

ފޭސްބުކް: Mishenin Art

އިންސްޓަގްރާމް: misheninart