މިޝެނިން އާޓަށް މަރުހަބާ!

މިޝެނިން އާޓަކީ އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގައި ކުރެހުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސްޓޫޑިއޯ އެވެ.

މިތަނުން އޯޑަރު ކުރެވޭނެ:

ޕޯޓްރެއިޓް

ހަމައެހެންމެ އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް (ކުލަތަކުގެ ކޮޕީތައް ހިމެނޭގޮތަށް) . އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ މުޅިން ވެސް ސަގާފީ ހުރިހާ ތަކެތި (ގަލަން، ފެންކުލަ، ތެޔޮ ކުލަ، އެކްރިލިކް ފަދަ) ތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އަދި ޑިޖިޓަލް ތަސްވީރުތައް ކުރަހާށެވެ.

މާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށީ، ފުވައްމުލައް، އަދި މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން ސިޓީތަކަށް ޑެލިވަރީ އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާމް ކުރަމެވެ.

މިޝެނިން އާޓް ސްޓޫޑިއޯ އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ޔޫކްރޭންގައި އުފެއްދި ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

މިވަގުތު މާލޭގެ ކްލައިންޓުންގެ އިތުރުން، ޕާކިސްތާން، އިންޑިއާ، ރާއްޖެ، އިންޑޮނޭޝިއާ، ޔޫއޭއީ، އަދި އެތައް ޤައުމެއްގެ ކްލައިންޓުންނަށް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާ، އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާފައި މިތިބީ ހަފްތާއަކު ހަތް ދުވަހު

އީމެއިލް: [email protected] އަށެވެ

ވަޓްސްއެޕް: +380671175416 އެވެ

ފޭސްބުކް: Mishenin Art

އިންސްޓަގްރާމް: misheninart

އެޑްރެސް: ޑިލޯވާ ސްޓްރީޓް، 5، ކިއެވް، ޔޫކްރޭން.