Gamaaggama Maamiltootaa

Kutaa kana ergaa barreeffamaatiin (kan loogii qabaachuu danda’u) osoo hin taane, suuraa maamiltoota keenya quufa qabaniin guunne. Gargaarsa suuraawwan kanaan walfakkeenya isaaniis mirkaneessuu dandeessu.