ފޮޓޯއަކުން ކެރިކެޗަރ އޯޑަރު ކުރުމެވެ

މިތަނުން މާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށީ، ފުވައްމުލަކު، އަދި މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން ސިޓީތަކަށް ޑެލިވަރީއާއެކު ފޮޓޯއަކުން ކެރިކެޗަރ އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ

މިޝެނިން އާޓް ސްޓޫޑިއޯ އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ސްޓޫޑިއޯއެއް، ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުގެ ބައެކެވެ!

  • ކުލަ ނުވަތަ ކަޅު ހުދު ކުލައިން ކެރިކެޗަރ ހެދުން. ޑިޖިޓަލް ކުރެހުންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ތަކެތި.
  • ސާދާ، ވާހަކައަކާއެކު، މަޝްހޫރު ޝަޚުޞިއްޔަތުތަކާއި ކެރެކްޓަރުންގެ ސިފައިގައި، ސިޔާސީ ކެރިކެޗަރ ފަދަ ތަކެތި.
  • މާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށީ، ފުވައްމުލަކު، އަދި މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން ސިޓީތަކަށް ޑެލިވަރީ ކުރުން.

އަގުތައް

2 ކެރިކެޗަރ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެރިކެޗަރ އޯޑަރު ކޮށްފިނަމަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެއް، ދެ، ނުވަތަ ތިން މީހެއްގެ ކެރިކެޗަރެއްގެ އަގުތައް. އިލެކްޓްރޯނިކް ކުރެހުމަކަށް އަގުތައް ދައްކާފައި ވަނީ ހަތަރު މީހުންނާ ހަމައަށެވެ.

ކަޅު ހުދު ކެރިކެޗަރ އެވެ

ސައިޒް1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

ކުލަ ކެރިކެޗަރ އެވެ

ސައިޒް1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

އިލެކްޓްރޯނިކް ކުލަ ކެރިކެޗަރ އެވެ

1 🙂
2 🙂
3 🙂
4 🙂
$42$62$86$99

މިޝެނިން އާޓް ސްޓޫޑިއޯގެ ފަންނާނުން ކުރަހާފައިވާ ކެރިކެޗަރތަކުގެ ގެލެރީ

ތަފާތު ސައިޒުތަކުގެ ކެރިކެޗަރތައް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ

20170409_232840
A3 (30 x 40 cm)
Mishenin Art Client (6)
A2 (40 x 60 cm)
Mishenin Art Client (7)
A1 (60 x 80 cm)

ކެރިކެޗަރ އޯޑަރ އެވެ

1 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮޓޯ ފޮނުއްވާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ސީދާ މި ވެބްސައިޓުން ފޭސްބުކް ޕޮޕް އަޕް މެސެންޖަރ އަށެވެ.

2 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް (އޯޑަރުގެ އަދަދުގެ %50) އެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ އޯޑަރުގެ މަސައްކަތް ފެށެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ލިބުމުންނެވެ. ސަމާލުކަން! ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭނަން!

3 އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާނީ ކެރިކެޗަރގެ އިބްތިދާއީ ސްކެޗެއް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަށް އަދި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކެރިކެޗަރގައި ތިބި މީހުންގެ މަޤާމާއި ތަކެތީގެ ތަރުތީބު ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

4 ކެރިކެޗަރ ނިމުމުން ޝިޕިންގ ކުރުމުގެ ކުރިން ޕްރިވިއުއަކަށް ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއެއް ފޮނުވާނަމެވެ.

5 ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ ކުރެހުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޝިޕްކޮށްދިނުމުގެ ތަފްސީލާއި، ކެރިކެޗަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަނެއް ބައި.

6 ތިބާގެ ކެރިކެޗަރ ފޮނުވާނެއެވެ.

ފައިސާދެއްކުން

ޕްރީޕޭމަންޓާއި ޕޭމަންޓް ކުރެވޭނީ ޕޭޕަލް އާއި އެހެނިހެން ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ

ސުންގަޑިތައް

ކެރިކެޗާއެއް އުފައްދާ ވަގުތު ބިނާވެފައިވަނީ އޭގެ ސައިޒާއި، އޭގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަދަދާއި، ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މައްޗަށެވެ. މިސާލަކަށް މިއީ އޭ3 ފޯމެޓުގައި (30×40 ސެންޓިމީޓަރު) އެއް މީހެއްގެ ކެރިކެޗަރެއް ނަމަ އަދި އެހެން މުހިންމު ތަފްސީލެއް ނެތި އެއީ ވަރަށް އަވަސް، ގާތްގަނޑަކަށް 4 ދުވަސް، ޕްލޮޓެއް އެކުލެވޭ ކެރިކެޗަރެއް – 1 ހަފްތާއާ ހަމައަށް. ފަހަރެއްގައި އަވަހަށް (އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަގުބޮޑުވާނެ) ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސްގައި ހުންނަ ތިމާގެ އެޑްރެހަށް ކުރެހުމެއް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 11 ދުވަސް ނަގާނެ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާ، އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާފައި މިތިބީ ހަފްތާއަކު ހަތް ދުވަހު

އީމެއިލް: [email protected] އަށެވެ

ވަޓްސްއެޕް: +380671175416 އެވެ

ފޭސްބުކް: Mishenin Art

އިންސްޓަގްރާމް: misheninart