ފޮޓޯއަކުން ޕޯޓްރެއިޓެއް އޯޑަރު ކުރުމެވެ

މިތަނުން މާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށީ، ފުވައްމުލަކު، އަދި މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން ސިޓީތަކަށް ޑެލިވަރީއާއެކު ފޮޓޯއަކުން ޕޯޓްރެއިޓް އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ

މިޝެނިން އާޓް ސްޓޫޑިއޯ އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ސްޓޫޑިއޯއެއް، ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުގެ ބައެކެވެ!

  • އެއްވެސް ތަކެތި: ގަލަން، ފެންކުލަ، ތެޔޮ ކުލަ، އެކްރިލިކް، ކުލަ ގަލަން، އަދި ޑިޖިޓަލް ޕޯޓްރެއިޓް.
  • މާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށީ، ފުވައްމުލަކު، އަދި މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން ސިޓީތަކަށް ޑެލިވަރީ ކުރުން.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕޯޓްރެއިޓް ސްކޭންކޮށް، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައި، ޕްރިންޓްކޮށްލެވޭނެ! މި ހާލަތުގައި އޭ4 ސައިޒް އޯޑަރުން %10 ޑިސްކައުންޓް އަދި އޭ3 ސައިޒް އޯޑަރުން %15 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ!

މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް މޯލްޑިވްސް، ޕާކިސްތާން، އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، އިންޑޮނޭޝިޔާ، ޔޫއޭއީ، އަދި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންނަށް ފައިދާ ލިބިފައި ވާއިރު، އެބޭފުޅުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާއާމެދު!

އަގުތައް

އޭ4 ސައިޒުގެ އޯޑަރަކުން %10 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭއިރު އޭ3 ސައިޒުގެ އޯޑަރަކުން %15 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ޕޯޓްރެއިޓްގެ މަތީ ފެންވަރުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީއެއް ބޭނުންވާނަމައެވެ. އަދި 2 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޕޯޓްރެއިޓް އޯޑަރު ކުރާއިރު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެއް، ދެ، ނުވަތަ ތިން މީހުންގެ ފޮޓޯއެއްގެ އަގުތައް.

ފަންސުރު

ސައިޒް1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

ފެންކުލަ / ކުލަކުލައިގެ ގަލަން / ޑިޖިޓަލް ޕޯޓްރެއިޓް

ސައިޒް1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

ތެޔޮ / އެކްރިލިކް

ސައިޒް1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$114$143$171
A3 (30×40 cm)$143$171$200
A2 (40×60 cm)$183$223$263
A1 (60×80 cm)$274$343$411

މިޝެނިން އާޓް ސްޓޫޑިއޯ އާޓިސްޓުން ކުރަހާފައިވާ ޕޯޓްރެއިޓްތަކުގެ ގެލެރީ

ތަފާތު ސައިޒުތަކުގެ ޕޯޓްރެއިޓްތައް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ

A3 (30 х 40 cm)
A3 (30 x 40 cm)
A2 (40 х 60 cm)
A2 (40 x 60 cm)
A1 (60 х 80 cm)
A1 (60 x 80 cm)

ޕޯޓްރެއިޓް އޯޑަރެވެ

1 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮޓޯ ފޮނުއްވާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ސީދާ މި ވެބްސައިޓުން ފޭސްބުކް ޕޮޕް އަޕް މެސެންޖަރ އަށެވެ.

2 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް (އޯޑަރުގެ އަދަދުގެ %50) އެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ އޯޑަރުގެ މަސައްކަތް ފެށެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ލިބުމުންނެވެ. ސަމާލުކަން! ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭނަން!

3 ޕޯޓްރެއިޓް ނިންމުމަށްފަހު ޑިޖިޓަލް ޕްރިވިއުއެއް ފޮނުވާނަން، ޕޯޓްރެއިޓް ކުރަހާފައިވާ މިންވަރު ބަލާލެވޭނެއެވެ.

4 ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ ކުރެހުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ތަފްސީލާއި، ޕޯޓްރެއިޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ދެވަނަ ބައި.

5 ތިބާގެ ފޮޓޯ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

އަދި ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ އެހެން ގޮތެއްވެސް އެބައޮތް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ސްކޭނަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޕޯޓްރެއިޓްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީއެއް ހަދައިގެން މި ކޮޕީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ޑެލިވަރީގައި ވަގުތާއި ފައިސާ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އޭ4 ސައިޒުން %10 އަދި އޭ3 ސައިޒުން %15 ޑިސްކައުންޓް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ލިބޭނެއެވެ. ދެން ކުރެހުން ކޮންމެ ސައިޒެއްގައި ވެސް ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ކެންވަހެއްގައި ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެ!

ފައިސާދެއްކުން

ޕްރީޕޭމަންޓާއި ޕޭމަންޓް ކުރެވޭނީ ޕޭޕަލް އާއި އެހެނިހެން ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ސުންގަޑިތައް

ޕޯޓްރެއިޓެއް އުފައްދާ ވަގުތު ބިނާވެފައިވަނީ އޭގެ ސައިޒާއި، އޭގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަދަދާއި، ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މައްޗަށެވެ. މިސާލަކަށް މިއީ އޭ3 ފޯމެޓުގައި (30×40 ސެންޓިމީޓަރު) އަދި އެހެން މުހިންމު ތަފްސީލެއް ނެތި އެއް މީހެއްގެ ފޮޓޯއެއްނަމަ – ގަލަމުން ވަރަށް އަވަސް، ގާތްގަނޑަކަށް 4 ދުވަސް (2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ވެދާނެ)، ވޯޓަރ ކަލަރ، އެކްރިލިކް، ނުވަތަ ކުލަ ޖަހާފައި ގަލަން – ގާތްގަނޑަކަށް 1 ހަފްތާ، ތެޔޮ 2 ހަފްތާއާ ހަމައަށް. ފަހަރެއްގައި އަވަހަށް (އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަގުބޮޑުވާނެ) ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސްގައި ހުންނަ ތިމާގެ އެޑްރެހަށް ކުރެހުމެއް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 11 ދުވަސް ނަގާނެ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާ، އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާފައި މިތިބީ ހަފްތާއަކު ހަތް ދުވަހު

އީމެއިލް: [email protected] އަށެވެ

ވަޓްސްއެޕް: +380671175416 އެވެ

ފޭސްބުކް: Mishenin Art

އިންސްޓަގްރާމް: misheninart