Ditlhahlobo tša Badiriši

Re tladitše karolo ye e sego ka melaetša ya mogalathekeng (yeo e ka bago le leeme), eupša ka dinepe tša bareki ba rena bao ba kgotsofetšego. Ka thušo ya dinepe tše, o ka netefatša gape le go swana.