Sargyt suraty

Mishenin sungat studiýasy 2011-nji ýyldan bäri işleýär, Müňlerçe kanagatlanarly müşderi dünýäsi biziň taryhymyzyň bir bölegidir!

Mishenin sungat studiýasynyň hudo .nikleri sargyt etmek üçin islendik surat çekýärler: çap edilen materiallar (kitaplary goşmak bilen), web sahypalary we filmler üçin. Şeýle hem karikaturalary, logotipleri we eskizleri çekýäris.

Sanly suratlar (raster, wektor) çyzyp, soňra e-poçtaňyza iberip bileris. Şeýle hem, galam çyzgylaryny, akvarelleri we ş.m. çyzyp bileris, soňra bolsa Aşgabatda, Türkmenabatda, Dagoguzda, Merýemde, Gyzylarbatda, tutramalyda we Türkmenistanyň beýleki şäherlerinde size eltip bileris.

Bahalar

Ine, çylşyrymly mysallar bilen 4000 x 3000 piksele çenli raster suratlarynyň takmynan bahalary. 5 suratdan zakaz edenimizde arzanladyş berýäris.

$40

$45

$55

Sargyt suraty

1 Hekaýany kesgitläň.

2 Kagyzdaky galamlar ýa-da boýaglar bilen sanly surat ýa-da çyzgy gerek bolsa karar beriň.

3 Galam ýa-da boýag bilen çyzgy gerek bolsa, ululygyny kesgitläň.

4 Suratyň düşündirişini [email protected] ýa-da göni şu web sahypasyndaky Facebook çykýan habarçysyna iberiň.

Öňünden töleg alýarys – 50%. Sargyt bilen işlemek öňünden töleg alandan soň başlaýar. Üns beriň! Netijeden razy däl bolsaňyz, puluňyzy yzyna bereris!

5 Eskiz ýasap, tassyklamak üçin size ibereris.

6 Biz bu işi edýäris we size deslapky surat iberýäris.

7 Galan tölegi geçirýärsiňiz we biz size iş iberýäris.

Töleg

Öňünden tölemek we tölemek PayPal we beýleki usullar arkaly amala aşyrylyp bilner.

Biziň bilen habarlaşyň, hepdede ýedi gün açyk

E-poçta: [email protected]

Whatsapp: +380671175416

Facebook: Mishenin Art

Instagram: misheninart