Suratdan portret zakaz etmek

Bu ýerde suratdan Aşgabat, Türkmenabat, Dakoguz, Mary, Gyzylarbat, kenramaly we Türkmenistanyň beýleki şäherlerine eltilen suratdan portret sargyt edip bilersiňiz

Mishenin sungat studiýasy 2011-nji ýyldan bäri işleýär, Müňlerçe kanagatlanarly müşderi dünýäsi biziň taryhymyzyň bir bölegidir!

  • Islendik material: galam, akwarel, ýag boýagy, akril, reňkli galamlar, şeýle hem sanly portretler.
  • Aşgabat, Türkmenabat, Dakoguz, Mary, Gyzylarbat, küramaly we Türkmenistanyň beýleki şäherlerine eltip bermek.

Portreti skanirläp bileris, e-poçta bilen size iberip bileris, sizem çap edip bilersiňiz! Bu ýagdaýda A4 ölçegli sargytlarda 10%, A3 ölçegli sargytlarda 15% arzanladyş alarsyňyz!

Bu hyzmat eýýäm Türkmenistandan, Azerbaýjandan, Türkiýeden, Gazagystandan, BAE-den, Pakistandan we beýleki ýurtlardan gelen müşderilerimiziň köpüsine peýda getirdi we netijeden gaty kanagatlanýarlar!

Mishenin sungat studiýasynyň sungat işgärleri tarapyndan çekilen portretler galereýasy

Bahalar

Diňe portretiň ýokary hilli elektron nusgasy gerek bolsa, A4 ululygyndaky sargytda 10%, A3 ululygynda 15% arzanladyş alarsyňyz. Şeýle hem 2 ýa-da has köp portret zakaz edeniňizde arzanladyş alarsyňyz.

Bir, iki ýa-da üç adamyň portretiniň bahalary.

Galam

Ölçegi1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

Akwarel / Reňkli galamlar / Sanly portret

Ölçegi1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

Ag / Akril

Ölçegi1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$114$143$171
A3 (30×40 cm)$143$171$200
A2 (40×60 cm)$183$223$263
A1 (60×80 cm)$274$343$411

Portretleriň dürli ululyklary nähili

A3 (30 х 40 cm)
A3 (30 x 40 cm)
A2 (40 х 60 cm)
A2 (40 x 60 cm)
A1 (60 х 80 cm)
A1 (60 x 80 cm)

Portret tertibi

1 Bize suratlary [email protected] ýa-da göni şu web sahypasyndaky Facebook çykýan habarçysyna iberiň.

2 Öňünden töleg talap edýäris (sargyt pulunyň 50%). Sargyt boýunça iş öňünden töleg alanymyzdan soň başlaýar. Üns beriň! Netijeden razy däl bolsaňyz, puluňyzy yzyna bereris!

3 Portretiňizi dolduranyňyzdan soň, portretiň näderejede çekilendigini görmek üçin size sanly deslapky syn ibereris.

4 Soňra çyzgyny size gowşurmagyň jikme-jiklikleri we portret üçin tölegiň ikinji ýarymy gerek.

5 Portretiňiz iberiler

Şeýle hem, başga bir eltip bermek mümkinçiligiňiz bar, ýokary hilli skaner ulanyp portretiňiziň elektron nusgasyny edip bileris we bu göçürmäni size e-poçta arkaly iberip bileris. Bu ýagdaýda, eltip bermek üçin wagt we pul tygşytlarsyňyz, şeýle hem A4 ululygynda 10%, bizden A3 ululygynda 15% arzanladyş alarsyňyz. Soňra çyzgyny islendik ululykda kagyzda ýa-da kanwada çap edip bilersiňiz!

Töleg

Öňünden tölemek we tölemek PayPal we beýleki usullar arkaly amala aşyrylyp bilner.

Giriş möhletleri

Portretiň öndüriliş wagty onuň ululygyna, içindäki adamlaryň sanyna we zerur materiallara baglydyr. Mysal üçin, bu A3 formatda (30 x 40 sm) bir adamyň portreti bolsa we başga möhüm jikme-jiklikler bolmasa – galam bilen gaty çalt, takmynan 4 gün (belki 2 günde), akvarel, akril ýa-da reňkli galamlar – takmynan 1 hepde, 2 hepde çenli ýag. Belki has çalt (ýöne birneme gymmat bolar).

Türkmenistanda adresiňize çyzgy gowşurylyşy 6 gün töweregi wagt alar.

Biziň bilen habarlaşyň, hepdede ýedi gün açyk

E-poçta: [email protected]

Whatsapp: +380671175416

Facebook: Mishenin Art

Instagram: misheninart