Suratdan karikatura zakaz etmek

Bu ýerde suratdan Aşgabat, Türkmenabat, Dakoguz, Mary, Gyzylarbat, senramaly we Türkmenistanyň beýleki şäherlerine eltilen suratdan karikatura sargyt edip bilersiňiz

Mishenin sungat studiýasy 2011-nji ýyldan bäri işleýär, Müňlerçe kanagatlanarly müşderi dünýäsi biziň taryhymyzyň bir bölegidir!

  • Reňkli ýa-da gara we ak reňkdäki karikatura. Sanly çyzgylary goşmak bilen islendik material.
  • famousönekeý, hekaýa bilen, meşhur şahsyýetler we keşpler, syýasy karikatura we ş.m.
  • Aşgabat, Türkmenabat, Dakoguz, Mary, Gyzylarbat, küramaly we Türkmenistanyň beýleki şäherlerine eltip bermek.

Mishenin sungat studiýasynyň suratkeşleri tarapyndan çekilen karikaturalar galereýasy

Bahalar

2 ýa-da has köp karikatura zakaz etseňiz arzanladyş alarsyňyz.

Bir, iki ýa-da üç adamyň karikaturasynyň bahalary. Elektron çyzgy üçin bahalar dört adama çenli görkezilýär.

Ak we karikatura

Ölçegi1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

Reňk karikatura

Ölçegi1 🙂
2 🙂
3 🙂
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

Elektron reňkli karikatura

1 🙂
2 🙂
3 🙂
4 🙂
$42$62$86$99

Karikaturalaryň dürli ululyklary nähili

20170409_232840
A3 (30 x 40 cm)
Mishenin Art Client (6)
A2 (40 x 60 cm)
Mishenin Art Client (7)
A1 (60 x 80 cm)

Karikatura tertibi

1 Bize suratlary [email protected] ýa-da göni şu web sahypasyndaky Facebook çykýan habarçysyna iberiň.

2 Öňünden töleg talap edýäris (sargyt pulunyň 50%). Sargyt boýunça iş öňünden töleg alanymyzdan soň başlaýar. Üns beriň! Netijeden razy däl bolsaňyz, puluňyzy yzyna bereris!

3 Karikaturanyň deslapky eskizini ibereris, görersiňiz we zerur bolsa adamlaryň karikaturadaky ýagdaýyny we obýektleriň tertibini sazlap bilersiňiz.

4 Karikaturaňyz gutarandan soň, karikaturanyň näderejede çekilendigini görüp bilersiňiz, ýüklemezden ozal deslapky syn üçin sanly göçürmäni ibereris.

5 Soňra çyzgyny size we karikatura üçin tölegiň beýleki ýarysyna ibermegiň jikme-jiklikleri gerek.

6 Karikaturaňyz iberiler.

Töleg

Öňünden tölemek we tölemek PayPal we beýleki usullar arkaly amala aşyrylyp bilner.

Giriş möhletleri

Karikaturanyň öndüriliş wagty onuň ululygyna, içindäki adamlaryň sanyna we zerur materiallara baglydyr. Mysal üçin, bu A3 formatda (30 x 40 sm) bir adamyň karikaturasy bolsa we başga möhüm jikme-jiklikler bolmasa, gaty çalt, takmynan 4 gün, dildüwşükli karikatura – 1 hepde çenli. Belki has çalt (ýöne birneme gymmat bolar).

Türkmenistanda adresiňize çyzgy gowşurylyşy 6 gün töweregi wagt alar.

Biziň bilen habarlaşyň, hepdede ýedi gün açyk

E-poçta: [email protected]

Whatsapp: +380671175416

Facebook: Mishenin Art

Instagram: misheninart